XS Max 4D - Kết quả xổ số max 4d mới nhất hôm nay - Max 4D

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 31/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
0023 0
G2
6,500,000đ
5815 9073 0
G3
3,000,000đ
1072 8769 9420 0
KK1
1,000,000đ
*023 9
KK2
100,000đ
**23 37
Ký hiệu bộ số
A 0023 D 9420
B 1072 E 5815
C 8769 G 9073

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 28/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
5604 0
G2
6,500,000đ
6694 8154 2
G3
3,000,000đ
4926 4142 2695 1
KK1
1,000,000đ
*604 4
KK2
100,000đ
**04 53
Ký hiệu bộ số
A 4926 D 4142
B 5604 E 8154
C 6694 G 2695

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 26/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
5141 0
G2
6,500,000đ
2783 3358 2
G3
3,000,000đ
8417 3933 9726 0
KK1
1,000,000đ
*141 7
KK2
100,000đ
**41 60
Ký hiệu bộ số
A 3358 D 2783
B 8417 E 9726
C 3933 G 5141

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 24/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
4629 1
G2
6,500,000đ
6788 4906 0
G3
3,000,000đ
1605 6384 6605 1
KK1
1,000,000đ
*629 5
KK2
100,000đ
**29 68
Ký hiệu bộ số
A 6788 D 6384
B 4629 E 6605
C 1605 G 4906

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 21/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
6393 0
G2
6,500,000đ
4562 3080 2
G3
3,000,000đ
4514 6796 9884 7
KK1
1,000,000đ
*393 2
KK2
100,000đ
**93 40
Ký hiệu bộ số
A 4514 D 4562
B 6393 E 9884
C 6796 G 3080

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 19/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
3961 1
G2
6,500,000đ
2912 7850 0
G3
3,000,000đ
8967 5565 6240 15
KK1
1,000,000đ
*961 26
KK2
100,000đ
**61 74
Ký hiệu bộ số
A 8967 D 6240
B 2912 E 3961
C 5565 G 7850

Liên kết