XS Max 4D - Kết quả xổ số max 4d mới nhất hôm nay - Max 4D

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 31/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
0023 0
G2
6,500,000đ
5815 9073 0
G3
3,000,000đ
1072 8769 9420 0
KK1
1,000,000đ
*023 9
KK2
100,000đ
**23 37
Ký hiệu bộ số
A 0023 D 9420
B 1072 E 5815
C 8769 G 9073

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 28/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
5604 0
G2
6,500,000đ
6694 8154 2
G3
3,000,000đ
4926 4142 2695 1
KK1
1,000,000đ
*604 4
KK2
100,000đ
**04 53
Ký hiệu bộ số
A 4926 D 4142
B 5604 E 8154
C 6694 G 2695

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 26/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
5141 0
G2
6,500,000đ
2783 3358 2
G3
3,000,000đ
8417 3933 9726 0
KK1
1,000,000đ
*141 7
KK2
100,000đ
**41 60
Ký hiệu bộ số
A 3358 D 2783
B 8417 E 9726
C 3933 G 5141

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 24/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
4629 1
G2
6,500,000đ
6788 4906 0
G3
3,000,000đ
1605 6384 6605 1
KK1
1,000,000đ
*629 5
KK2
100,000đ
**29 68
Ký hiệu bộ số
A 6788 D 6384
B 4629 E 6605
C 1605 G 4906

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 21/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
6393 0
G2
6,500,000đ
4562 3080 2
G3
3,000,000đ
4514 6796 9884 7
KK1
1,000,000đ
*393 2
KK2
100,000đ
**93 40
Ký hiệu bộ số
A 4514 D 4562
B 6393 E 9884
C 6796 G 3080

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 19/08/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
3961 1
G2
6,500,000đ
2912 7850 0
G3
3,000,000đ
8967 5565 6240 15
KK1
1,000,000đ
*961 26
KK2
100,000đ
**61 74
Ký hiệu bộ số
A 8967 D 6240
B 2912 E 3961
C 5565 G 7850

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 22/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
7990 0
G2
6,500,000đ
3298 0786 2
G3
3,000,000đ
0289 0750 1500 3
KK1
1,000,000đ
*990 17
KK2
100,000đ
**90 138
Ký hiệu bộ số
A 0289 D 0750
B 3298 E 1500
C 7990 G 0786

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 20/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
2041 0
G2
6,500,000đ
5774 1402 3
G3
3,000,000đ
8665 8217 6416 2
KK1
1,000,000đ
*041 19
KK2
100,000đ
**41 184
Ký hiệu bộ số
A 8665 D 8217
B 1402 E 2041
C 5774 G 6416

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 17/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
6077 0
G2
6,500,000đ
2324 0797 2
G3
3,000,000đ
8734 9002 2239 6
KK1
1,000,000đ
*077 22
KK2
100,000đ
**77 419
Ký hiệu bộ số
A 0797 D 9002
B 6077 E 2324
C 8734 G 2239

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 15/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
9429 0
G2
6,500,000đ
4678 8214 5
G3
3,000,000đ
0597 0567 0732 4
KK1
1,000,000đ
*429 12
KK2
100,000đ
**29 265
Ký hiệu bộ số
A 9429 D 4678
B 8214 E 0567
C 0597 G 0732

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 13/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
4241 1
G2
6,500,000đ
6862 4946 3
G3
3,000,000đ
7002 6256 5572 5
KK1
1,000,000đ
*241 21
KK2
100,000đ
**41 307
Ký hiệu bộ số
A 7002 D 5572
B 6256 E 4946
C 6862 G 4241

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 10/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
4506 2
G2
6,500,000đ
4500 5791 0
G3
3,000,000đ
3166 4489 5446 4
KK1
1,000,000đ
*506 12
KK2
100,000đ
**06 478
Ký hiệu bộ số
A 3166 D 4506
B 4489 E 5446
C 5791 G 4500

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 08/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
7296 0
G2
6,500,000đ
9972 1725 7
G3
3,000,000đ
1703 2927 2630 9
KK1
1,000,000đ
*296 20
KK2
100,000đ
**96 288
Ký hiệu bộ số
A 1703 D 7296
B 1725 E 2630
C 2927 G 9972

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 06/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
4049 25
G2
6,500,000đ
1654 8984 4
G3
3,000,000đ
1010 0901 2595 11
KK1
1,000,000đ
*049 24
KK2
100,000đ
**49 304
Ký hiệu bộ số
A 1654 D 8984
B 1010 E 2595
C 0901 G 4049

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 03/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
2526 2
G2
6,500,000đ
8654 7881 31
G3
3,000,000đ
1478 3690 0625 12
KK1
1,000,000đ
*526 22
KK2
100,000đ
**26 267
Ký hiệu bộ số
A 8654 D 3690
B 1478 E 2526
C 7881 G 0625

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 01/07/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
0021 0
G2
6,500,000đ
4710 3830 8
G3
3,000,000đ
7019 0400 3027 1
KK1
1,000,000đ
*021 105
KK2
100,000đ
**21 342
Ký hiệu bộ số
A 7019 D 0021
B 4710 E 3027
C 0400 G 3830

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 29/06/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
0043 2
G2
6,500,000đ
7834 3620 6
G3
3,000,000đ
4324 7302 6579 13
KK1
1,000,000đ
*043 26
KK2
100,000đ
**43 255
Ký hiệu bộ số
A 0043 D 7302
B 4324 E 3620
C 7834 G 6579

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 26/06/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
2051 6
G2
6,500,000đ
6905 7583 5
G3
3,000,000đ
4204 9115 9793 78
KK1
1,000,000đ
*051 44
KK2
100,000đ
**51 414
Ký hiệu bộ số
A 4204 D 7583
B 9115 E 9793
C 6905 G 2051

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 5 - Ngày 24/06/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
1205 3
G2
6,500,000đ
7601 9077 4
G3
3,000,000đ
6197 1037 3719 11
KK1
1,000,000đ
*205 34
KK2
100,000đ
**05 236
Ký hiệu bộ số
A 1205 D 1037
B 6197 E 9077
C 7601 G 3719

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 3 - Ngày 22/06/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
2913 7
G2
6,500,000đ
8337 0994 3
G3
3,000,000đ
9289 5363 4569 26
KK1
1,000,000đ
*913 27
KK2
100,000đ
**13 442
Ký hiệu bộ số
A 9289 D 2913
B 8337 E 4569
C 5363 G 0994

Xổ số điện toán Max 4D

KQXS Max 4D Thứ 7 - Ngày 19/06/2021
Giải Bộ số SL
G1
15,000,000đ
1032 11
G2
6,500,000đ
4571 3957 11
G3
3,000,000đ
8559 5270 6142 8
KK1
1,000,000đ
*032 26
KK2
100,000đ
**32 356
Ký hiệu bộ số
A 8559 D 1032
B 5270 E 3957
C 4571 G 6142

zxczxcz

Google+sadas