Thống kê giải đặc biệt theo năm - Thống kê 2 số cuối GĐB theo năm

Thống kê giải đặc biệt tỉnh, miền theo năm

Thống kê giải đặc biệt xổ số  Miền Bắc  năm  2023

Ngày/
Tháng
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
01
16705
0
5
05
5
34838
3
8
38
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
02
49265
6
5
65
1
60755
5
5
55
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
03
25649
4
9
49
3
52766
6
6
66
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04
75757
5
7
57
2
64948
4
8
48
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
05
76191
9
1
91
0
06194
9
4
94
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
06
45370
7
0
70
7
35492
9
2
92
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
07
39597
9
7
97
6
18198
9
8
98
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08
20040
4
0
40
4
88864
6
4
64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09
78014
1
4
14
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10
81191
9
1
91
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11
04942
4
2
42
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12
18452
5
2
52
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
60762
6
2
62
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14
62940
4
0
40
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15
44221
2
1
21
3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16
48260
6
0
60
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17
53363
6
3
63
9
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18
45282
8
2
82
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19
62857
5
7
57
2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20
91869
6
9
69
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
24
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25
52371
7
1
71
8
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26
34164
6
4
64
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
27
72859
5
9
59
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28
87219
1
9
19
0
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29
76479
7
9
79
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30
16179
7
9
79
6
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31
30061
6
1
61
7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zxczxcz

Google+sadas